آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ح >

حيوانات

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

حيوانات : خوشبختي ، ثروت

اهلي کردن حيوانات : بهره

غذا دادن به حيوانات : احساس رضايت

حيوان خشک شده : شما خود را براي هيچ و پوچ نگران کرده ايد

حيوانات وحشي : مشکلات

حيوانات خانگي : آسايش

www.aradpardaz.com