آدرس  تعبير خواب جامع > حرف خ >

خانواده

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

خانواده : ثروت ، شما دست به کار تازه اي خواهيد زد

خانواده خود را ديدن : بزودي اتفاق خانوادگي مهمي خواهد افتاد

خانوده مقدسين : شما به آرامش دروني خواهيد رسيد

www.aradpardaz.com