آدرس  تعبير خواب جامع > حرف خ >

خوابيدن

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

خوابيدن : تنبلي

خوابيدن در منزل ديگري : حسادت

در طبيعت : سفر خوابيدن

خوابيدن در يک آلاچيق : ماجرا جويي

خوابيدن در يک هتل : خواسته هاي بر آورده شده

خوابيدن دريک واگن : روابط تجاري مساعد

www.aradpardaz.com