آدرس  تعبير خواب جامع > حرف د >

دراکولا

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

دراکولا : شما در دستان افراد سودجو خواهيد افتاد

www.aradpardaz.com