آدرس  تعبير خواب جامع > حرف د >

دست زدن

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

دست زدن جهت تشويق : اميال واهي شما ارضا خواهند شد

 

www.aradpardaz.com