آدرس  تعبير خواب جامع > حرف م >

مُخَنّث

 

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه مخنث شده بود و خود چون زنان بياراست، دليل كه بلائي به وي رسد. اگر بيند كه با مخنثان نشسته بود، دليل كه با مفسدان اختلاط كند.

www.aradpardaz.com