آدرس  تعبير خواب جامع > حرف د >

دسته گل

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

دسته گل : شادي زود گذر

دريافت يک دسته گل : عشق يکي از عزيزان به شما

دسته گل درست کردن : به هدف رسيده ايد

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ خواب دستة گلي رنگارنگ و زيبا در خواب ، دلالت بر آن دارد كه ارثي از طرف فاميلي ناشناس به شما مي رسد . اين خواب همچنين از شادابي و گرد هم آمدن افراد جوان خبر مي دهد .

2ـ ديدن دسته گل پژمرده در خواب ، نشانة بيماري و مرگ است .

www.aradpardaz.com