آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ن >

نوازنده

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

نوازنده : خرجهاي بيهوده- ولخرجي

گروه نوازندگان : دوستان وفادار

 

هانس کورت مى‏گويد:

اگر در خواب يك نوازنده‏ى ارگ ببينيد، به اين معنا است كه دست به كار اشتباهى خواهيد زد.

www.aradpardaz.com