آدرس  تعبير خواب جامع > حرف م >

مرزنگوش

 

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند مرزنگوش بوئيد، دليل كه او پسري ايد عالم و دانا. اگر بيند مرزنگوش پژمرده بود، به تاويل بد است.

www.aradpardaz.com