آدرس  تعبير خواب جامع > حرف آ >

آرايشگر

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر زنى در خواب آرايشگرى را مشاهده كند، دليل بر آن است كه از طرف خانواده مورد سرزنش و ملامت قرار خواهد گرفت.

 اگر زني خواب ببيند موهايش را در آرايشگاه رنگ مي كند ، علامت آن است كه دشمنان مي كوشند به آبروي او خدشه وارد سازند ، اما او با احتياط از دام آنها مي گريزد .

اگر زني خواب ببيند موهايش را آرايشگري درست مي كند ، علامت آن است كه با هر وسيله اي سعي مي كند نظر مردم را به خواسته هاي خود جلب كند و به جستجوي كارهايي جزيي خواهد رفت .

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر در خوابتان آرايشگر ببينيد، نشانگر اين است كه شما تغييرات جزئى و كوچكى در زندگى خود خواهيد داشت، خصوصا در مورد خانم‏ها.

www.aradpardaz.com