آدرس  تعبير خواب جامع > حرف آ >

آسانسور

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد با آسانسور بالا مي رويد ، نشانة آن است كه در كسب ثروت و به دست آوردن مقام اجتماعي پيروز مي شويد.اما اگر خواب ببينيد با آسانسور پايين مي رويد ، نشانة آن است كه بدبختي باعث دلسردي و نوميدي شما مي كردد.

2ـ اگر خواب ببينيد براي سوار شدن به آسانسور به موقع نمي رسيد ، نشانة آن است كه از شكست و نوميدي با محافظه كاري مي گريزيد.

3ـ اگر خواب ببينيد آسانسور در طبقه اي ايستاده است و حركت نمي كند ، نشانة آن است كه حادثة خطرناكي شما را تهديد مي كند.

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

با آسانسور پائين مي آئيد : بدشانسي شما را محاصره خواهد كرد.

با آسانسور بالا ميرويد : موقعيت شمار بهتر مي شودو پولتان بيشتر

با ديگران در آسانسور هستيد : مراقب رقيب باشيد          

با فاميل در آسانسور هستيد : سود مالي

آسانسور خراب : دردسر و گرفتاري

شما در آسانسور بين دو طبقه گرفتار شده ايد : شوك

www.aradpardaz.com