آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ب >

بادبادک

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد بادبادكي به هوا مي فرستيد ، نشانة‌ آن است كه از طريق كارهاي نادرست ثروت زيادي به دست خواهيد آورد .

2ـ اگر خواب ببينيد بادبادكي بر زمين افتاده است ، علامت آن است كه در زندگي با شكست و نوميدي روبرو خواهيد شد .

3ـ اگر خواب ببينيد بادبادكي درست مي كنيد ، نشانة آن است كه به سرمايه اي اندك ، معاملة بزرگي انجام  مي دهيد و مي كوشيد كسي را از آن خود سازيد .

4ـ اگر خواب ببينيد كودكان بادبادك هوا مي كنند ، نشانة آن است كه براي كسب لذت به كارهايي بيهوده دست خواهيد زد .

5ـ اگر خواب ببينيد بادبادكي بيش از حد معمول بالا رفته است ، علامت آن است كه اميدها و آرزوها به يأس و نوميدي بدل مي شود .

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر بادبادكى را در هوا ديديد، به اين معنا است كه در انجام يكى از كارهايتان دچار بدشانسى مى‏شويد.

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

شما يك بادبادك مي سازيد : تمام دارائيتان را در يك معامله به خطر خواهيد انداخت .

يك بادبادك در هوا به آرامي پرواز مي كند : ميتوانيد از حالا منتظر موفقيت باشيد .

يك بادبادك در ارتفاع زيادي پرواز مي كند : سرنوشت براي شما اوقات خوشي به همراه دارد.

يك بادبادك در ارتفاع كم پرواز مي كند : شادي بزرگ

 

www.aradpardaz.com