آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ب >

بز کوهي

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن گوزن وبز کوهي ونخجيرو آنچه به اين ماند روزي حلال به وي رسد

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن بز كوهي در خواب ، نشانة آن است كه خواسته هاي شما از حد معمول ارتقاع مي يابد و با تلاش زياد به خواسته ها و آرزوهاي خود خواهيد رسيد .

 

2ـ اگر دختري خواب ببيند زير پاي بز كوهي خالي مي شود و از كوه مي افتد ، نشانة آن است كه به كسي دل بسته است ، اما او نسبت به آن عشق خطاست .

www.aradpardaz.com