آدرس  تعبير خواب جامع > حرف آ >

آتشفشان

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن آتشفشان در خواب ، نشانة‌آن است كه با كساني مخالفت مي كنيد كه شهرت شما را به عنوان شهروندي درستكار و خوش برخورد ، زير سؤال مي برند .

ديدن آتشفشان در خواب، نشانه‏ى مخالفت دوستان و آشنايان با شهرت شما مى‏باشد.

www.aradpardaz.com