آدرس  تعبير خواب جامع > حرف م >

مزدوران

 

محمدبن سيرين گويد: اگر ديد مزدوران در خانه او كار مي كردند، دليل كه با كسي خصومت كند. اگر ديد در خانه ديگر مزدوري نمود، دليل كه به كاري سخت گرفتار شود.

www.aradpardaz.com