آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ي >

يادداشت

 

آنلي بيتون مى‏گويد:  

اگر خواب ببينيد چيزي يادداشت مي كنيد ، علامت آن است كه درگير كار بيهوده اي خواهيد شد كه تنها نگراني و اضطراب برايتان به ارمغان مي آورد .

اگر خواب ببينيد ديگران چيزي يادداشت مي كنند ، نشانة آن است كه فردي از شما در خواست كمك مي كند و شما را با درخواست خود نگران مي سازد .

اگر خواب ببينيد يادداشت خود را گم كرده ايد ، علامت آن است كه در تجارت زيان ناچيزي خواهيد ديد .

اگر در خواب يادداشتي پيدا كنيد ، نشانةآن است كه با قبول كردن وظيفه اي جديدي ، به ديگران سود خواهيد رساند .

يادداشت كردن چيزها در خواب، بيانگر ناراحتى و پريشانى است.

اگر در خواب يادداشتى را پيدا كنيد، به اين معنا است كه در انجام كارى موفق خواهيد بود.

 

www.aradpardaz.com