آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ي >

يوزپلنگ

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب از ديدن يوزپلنگ وحشت كنيد ، علامت آن است كه قراردادهاي كار يا پيمان عشق به طور باور نكردني لغو و باطل خواهد شد .

اگر در خواب يوزپلنگي را بكشيد ، نشانةآن است كه در زندگي توفيق خواهيد يافت . و چشم اندازهايي درخشان در برابرتان پديدار خواهد شد .

اگر در خواب احساس كنيد يوزپلنگي شما را تعقيب مي كند ، نشانة آن است كه احتمالاً افرادي كه به شما وعده هايي داده اند ، از گفته هاي خود پشيمان خواهند شد .

شنيدن صداي يوزپلنگ در خواب ، علامت آن است كه خبرهايي از كم شدن سود پول خود خواهيد شنيد . با افراد اجتماع نيز سر ناسازگاري خواهيد داشت .

ديدن يوزپلنگي چون گربه در خواب ، علامت آن است كه شر و بدي گريبانتان را خواهد گرفت .

اگر در خواب صداى يوزپلنگى را بشنويد، به اين معنا است كه خبرهاى بدى به گوشتان مى‏رسد. كشتن يوزپلنگ در خواب، بيانگر موفقيت و پيروزى است.

 

محمدبن سيرين گويد:

يوز در خواب دشمنى بود فرومايه. اگر بيند كه با يوز طعام مى‏خورد، از شر دشمن ايمن شود. اگر بيند كه يوز بدو حمله نمود از دشمن به او مضرت رسد. اگر بيند كه با يوز جنگ نمود و غالب شد بر دشمن ظفر يابد.

 

ليلا برايت مى‏گويد:

ديدن يوزپلنگ در خواب، بيانگر آن است كه بايد مراقب اطراف خود باشيد.

www.aradpardaz.com