آدرس  تعبير خواب جامع > حرف غ >

غش کردن

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد غش مي كنيد ، علامت آن است كه يكي از اعضاي خانواده بيمار خواهد شد و از حال و روز فردي كه دور از شما زندگي مي كند خبرهايي ناخوشايند خواهيد شنيد .

2ـ اگر دختري خواب ببيند غش مي كند ، علامت آن است كه به ضعف و عدم سلامت دچار مي شود و براي بي دقتي در زندگي احساس نااميدي خواهد كرد .

www.aradpardaz.com