آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ح >

حشره کش

 

مولف گويد:

استفاده از حشره کش جهت کشدن حشرات مزاحم  ايستادگي در برابرمزاحمان و از خود دور کردن آنها

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن حشره كش در خواب ، نشانة ابتلا به بيماري و روابط گسستة دوستانه است .

www.aradpardaz.com