آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ن >

نيازمند

 

آنلي بيتون مى‏گويد:  

اگر در خواب احساس مي كنيد فردي نيازمنديد ، نشانة آن است كه دست به معامله اي احمقانه خواهيد زد . و از حال دوستاني كه دور از شما زندگي مي كنند خبرهايي ناراحت كننده به دست شما خواهد رسيد .

اگر در خواب ببينيد ، ديگران نيازمند هستند ، نشانة آن است كه به علت عدم توفيق در پيش بردن كارها تحت تأثير افكار ديگران قرار خواهيد گرفت .

ديدن افراد نيازمند در خواب بيانگر شكست در انجام كارها مى‏باشد. اگر در خواب مشاهده كنيد كه فرد نيازمندى هستيد، بيانگر وقوع حوادث ناگوار است.

www.aradpardaz.com