آدرس  تعبير خواب جامع > حرف چ >

چوب بست

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن چوب بست در خواب، نشانة آن است كه در رشته اي به كار مي پردازيد كه هيچ موفقيتي براي شما به همراه نمي آورد .

www.aradpardaz.com