آدرس  تعبير خواب جامع > حرف خ >

خبر چين

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن فردي خبرچين در خواب ، نشانة آن است كه دشمناني خواهيد داشت كه مي كوشند به زندگي شما آسيب وارد آورند .

2ـ اگر خواب ببينيد ديگران شما را فردي خبرچين قلمداد مي كنند ،علامت آن است كه زندگي آيندة شما پر از فراز و نشيب خواهد بود .

www.aradpardaz.com