آدرس  تعبير خواب جامع > حرف خ >

خشکسالي

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن خشكسالي در خواب ، نشانة در گرفتن جنگ بين ملتهاست و شكستن كشتي ها در دريا و رفتن بر زمينهايي سوخته و جدايي افراد خانواده ها و هم ، وقوع حوادث وحشتناك ديگر .

www.aradpardaz.com