آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ر >

رباخوار

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد با ربا خواري همنشين شده ايد ، نشانة آن است كه اطرافيان به سردي با شما رفتار خواهند كرد .

2ـ  اگر در خواب ديگران را ببينيد كه رباخواري مي كنند ، نشانة آن است كه يكي از دوستان قديمي به شما خيانت مي كند و ناچار شما او را ترك مي گوييد .

www.aradpardaz.com