آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ر >

رماتيسم

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر در خواب از بيماري رماتيسم درد بكشيد ، علامت آن است كه براي عملي كردن نقشه هاي خود با تأخيري ناگهاني روبرو خواهيد شد .

2ـ اگر خواب ببينيد ديگران بيماري رماتيسم دارند ، علامت آن است كه به يأس و نوميدي دچار خواهيد شد .

www.aradpardaz.com