آدرس  تعبير خواب جامع > حرف س >

سبزيجات

 

مولف گويد :

خوردن سبزي در خواب اگر موجب سوزش و بوي بد دهان شود مال حرام و غم واندوه و گناهاني که از دهان صادر مي شود مانند غيبت

اما اگر سبزي خوش طعم و گوارا بود نشانه نيکي وخورمي شادي واگر تلخ وناخوش بود دليل بر رنج و اندوه

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ خوردن سبزيجات در خواب ، علامت آن است كه هنگام خوشبختي و لذت بردن از زندگي درمي يابيد كه مورد سوء استفاده قرار گرفته ايد .

2ـ ديدن سبزيجات فاسد و پژمرده در خواب ، نشانة ابتلا به غم و اندوهي بي پايان است .

3ـ اگر دختري خواب ببيند براي تهية شام سبزي پاك مي كند ، نشانة آن است كه با مردي خوش برخورد و مهربان ازدواج خواهد كرد .

www.aradpardaz.com