آدرس  تعبير خواب جامع > حرف س >

سرايدار

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن سرايدار در خواب ، علامت آن است كه در اثر تربيت نادرست فرزندان رنج خواهيد برد .

2ـ اگر در خواب به دنبال سرايدار بگرديد ، نشانة آن است كه وجود آرام شما را آزار و اذيتهايي چند پريشان خواهد ساخت .

3ـاگر در خواب براي خانه خود سرايدار پيدا كنيد ، علامت آن است كه كارهايتان به خوبي پيش خواهد رفت ، و دوستان و همنشيناني درخور احترام خواهيد يافت .

www.aradpardaz.com