آدرس  تعبير خواب جامع > حرف س >

سربريدن

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد سراز بدن شما جدا شده است ، نشانة شكست در كار و مغلوب شدن است .

2ـ اگر خواب ببينيد سر از بدن ديگران جدا شده است و خون از سر بريده جاري است ، نشانة تبعيد و مرگ است .

www.aradpardaz.com