آدرس  تعبير خواب جامع > حرف س >

سرخوردن

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد از جايي سر مي خوريد ، نشانة آن است كه نامزد شما پيمان شكني مي كند و شما را به دام نوميدي مي اندازد .

2ـ اگر خواب ببينيد از شيب دامنة تپه اي پوشيده از علفهاي سبز سر مي خوريد ، علامت ان است كه وعده هاي فريبنده شما را به نابودي خواهد كشاند .

www.aradpardaz.com