آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ش >

شاه توت

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن شاه توت در خواب ، نشانة رفع مشكلات است ، و جمع كردن شاه توت نشانة بداقبالي است و خوردن آن نشانة زيان مالي است .

www.aradpardaz.com