آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ک >

کارخانه

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن كارخانه در خواب ، علامت آن است كه وظايف خود را با موفقيت به انجام خواهيد رساند .

2ـ ديدن كارخانة متروك و ويران در خواب ، علامت بيمار شدن و بداقبالي است .

www.aradpardaz.com