آدرس  تعبير خواب جامع > حرف آ >

آمرزيده

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر شخصى خواب ببيند آمرزيده شده است، بيانگر اين است كه انعام خوبى دريافت خواهد كرد.

www.aradpardaz.com