آدرس  تعبير خواب جامع > حرف م >

ميهماني

 

آنلي بيتون مى‏گويد:  

اگر در خواب ميهماني اي همراه با رقص و آواز ببينيد ، علامت آن است كه خبرهاي لذتبخشي از كسي كه دور از شما زندگي مي كند خواهيد شنيد ، براي فردي جوان اين خواب ، نشانة لذت بردن از تفريحات فراوان و يافتن دوستاني با شخصيت است

 

www.aradpardaz.com