آدرس  تعبير خواب جامع > حرف آ > آبها >

آب دادن

 

ابراهيم كرماني گويد:

اگر بيند كه بي بها آب به مردم همي داد، دليل كند كه در دنيا و آخرت خير او به مردم برسد و جايگاه خراب آبادان كند.

 

حضرت دانيال گويد:

آب دادن مردمان را،دليل كند بر دين و ديانت و كردارهاي نيك و پسنديده

www.aradpardaz.com