آدرس  تعبير خواب جامع > حرف آ > آبها >

آب جاري

 

تام چت ويندرا گويد:

اگر آب جاري ببيند دليلش حرکات آرامبخش است وتعبيرش رسيدن به آرامش در زندگي است

اين خواب عاقبت خوشي را که در طالع زندگي وجود دارد نويد مي دهد

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

آب سيال و روان ولي زياد و خروشان مشروط بر اينکه شاهد تماشاي آن باشيد نه درون آن نشان قدرتي است که با آن رو برو مي شويد و با آن رويارو قرار مي گيرد.اگر از آب رودخانه يا سيل برگرفتيد و نوشيديد دو صورت دارد. يا آب کثيف است يا روشن و صاف. آب کثيف مال و بهره است که از طريق نا مشروع و نادرست نصيب شما مي گردد و آب روشن چيزي است مادي و مالي که از راه پسنديده به چنگ مي آوريد و بهره مند مي شويد.

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن آب روان وروشن سفر بانعمت باشد

 

حضرت دانيال گويد:

اگر جوي آب و پاکيزه و گوارايي ببيند دليل آنست که زندگي او با خوشي و آسايش و فراغت توام خواهد بود

اگر بيند از جويي ناشناخته آب زلال مي خورد به کار بديع و ناشناخته اي مشغول خواهد شد و عمر طولاني خواهد داشت و به مقدار آبي که خورده است منفعت به او خواهد رسيد

اگر بيند از جويي آب تلخ و شور و نامطبوع مي خورد دليل بر تلخي زندگي اوست

اگر در جوي آب صاف و زلال ببيند مقرب مي شود و کارش روبه راه خواهد شد و به جريان خواهد افتاد

اگر آب جوي را تيره و کدر ببيند کارش تباه و آشفته باشد و با توکل و سعي و کوشش بايد مشکل را از ميان بردارد تا آب جوي صاف شود

اگر بيند بر تختي نشسته است که در زير آن آب روان است نعمت و دولت وبخت و اقبال به او روي مي آورد و امور او در دو جهان خوب خواهد بود

اگر بيند در جوي آب صاف و زلال نشسته است از غم خلاص مي شود اگر بيمار باشد شفا مي يابد و اگر قرض داشته باشد ادا خواهد کرد و اگر در سفر است دير نخواهد گذشت که به موطنش باز گردد

www.aradpardaz.com