آدرس  تعبير خواب جامع > حرف آ > آبها >

آب تيره

 

تام چت ويندرا گويد:

اگر آب عميق وتيره ببيند امکان سلطه بر قدرتهاي روحي مطرح است و مي تواند از قدرتهايش بهره کافي ببرد

لوک اويتنهاو مي گويد :

پيام خواب آب کدر : نشان دهنده آن است که روان بيننده خواب نياز به پاکسازي مواد آلوده اي همچون : وسوسه ها ، نگرانيها و انواع و اقسام دلواپسيهاي دارد

 

جابر مغربي گويد:

اگردرسال فراواني آب بيند در خانه وي آب تيره ايستاده باشد،سالي سخت ودشواري در پيش روي اوست

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

آب راکد و تاريک اندوه است وغصه

 

محمد بن سيرين گويد:

اگرآب تيره بخورد بزرگي و مال و نعمت با رنج و سختي و بيم و ترس حاصل شود.

 

حضرت دانيال گويد:

اگرکسي آب تيره بر وي ريخت، دليل كند كه از آن كس شر و بدي به او رسد

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن آب تيره غم بود

ديدن آب تيره در فساد افتد

ديدن آب تيره روان ظلمي براهل زمين پيدا شود

 

ابراهيم كرماني گويد:

اگر آب را تيره و ناخوش بيند، غم و اندوه صعب تر است.

 

ليلا برايت مى‏گويد:

آب كثيف و كدر نيز نشانهء روابط مشكوك و نامطمئن است.

 

 

 

www.aradpardaz.com