آدرس  تعبير خواب جامع > حرف آ > آبها >

آب مقدس

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

آب تقديس شده : همراه خوب داشتن

www.aradpardaz.com