آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ل >

لَنگ شدن

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند لنگ شده بود. دليل است پيش خويشان خوار شود.

 

ابراهيم كرماني گويد:

اگر خود را در خواب لنگ بيند، دليل است كه مقصودش برنيايد. اگر بيند كه لنگ بود و به عصا مي رفت، دليل است كه از كسي ياري خواهد و مرادش برآيد.

 

جابرمغربي گويد:

اگر بيند كه به هر دو پا لنگ شده، دليل است كه اعتقاد كدخدائي به كسي كرده بود. اگر لنگ درخواب بيند كه لنگ بود و پاي درست شد دليل كه مقصودش و مرادش حاصل شود.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن لنگ درخواب، بر پنج وجه است،

اول: منفعت.

دوم: ناتواني.

سوم: درويشي (فقر و نداري).

چهارم: غم و اندوه.

پنجم: نقصان عيش (نقص و کمبود در زندگي).

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

لنگ : شکست خوردن

لنگ بودن : از دست دادن خوشنامي

www.aradpardaz.com