آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ق >

قبض روح

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن قبض روح از گناهان توبه بايد کرد وديدن او به رو حرکت بشکر بود

www.aradpardaz.com