آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ه >

هواپيما

 

مولف گويد :

ديدن سواربودن در هواپيما بخواب ناراحتي و غم مخصوصا هواپيما دچار مشکل فني گردد

اگر هواپيما به مقصد برسد از غم رهائي يابد

اگر در هواپيما نشسته بود و از جان و موقعيتش هراسي نداشت به عزت و بزرگي دست يابد

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد كه با هواپيمايى در حال پرواز هستيد، بيانگر آن است كه در كارهاى خود موفق خواهيد بود.

اگر خواب ببينيد كه هواپيمايى آتش گرفته و يا در حال سقوط است، نشانه‏ى آن است كه دچار ضرر و زيان خواهيد شد.

ديدن هواپيماى شكارى در خواب، نشانه‏ى مشكلات و گرفتارى است.

www.aradpardaz.com