آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

استقلال

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

استقلال داشتن در خواب، بدين معنا است كه اطرافيان با شما رفتار مناسبى ندارند، داشتن استقلال مالى در خواب، به معناى آن است كه در كارها موفقيت چندانى پيدا نمى‏كنيد.

www.aradpardaz.com