آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

ايده آل

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر كسى در خواب بيند كه به زندگى ايده‏آلى دست پيدا كرده، نشانه‏ى كسب موفقيت است. اگر زنى چنين خوابى ببيند، بيانگر آن است كه در مسير زندگى لحظات خوشى خواهد داشت.

www.aradpardaz.com