آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ب >

بي رحمي

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب با شما با بى‏رحمى رفتار كردند، بيانگر آن است كه در كارتان با مشكل روبه‏رو مى‏شويد. اگر در خواب فردى را ببينيد كه با ديگران رفتار بى‏رحمانه‏اى دارد، به اين معنا است كه مسؤوليت سنگينى بر دوش شما مى‏گذارند كه به شما ضرر مى‏رساند.

www.aradpardaz.com