آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ب >

بيسکويت

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد مشغول پختن بيسكويت هستيد، نشان‏دهنده‏ى شركت در يك جشن يا مهمانى دوستانه است.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

خوردن بيسكويت در خواب، بيانگر آن است كه توطئه‏ى دشمنان را بر ملا مى‏سازيد. اگر دخترى در خواب خود را مشغول خوردن بيسكويت ببيند، دلالت بر توجه‏ى زياديبه جنس مخالف دارد.

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

شما بيسكويت داريد : يك سفر خوش در پيش داريد.

بيسكويت ميخريد : اشتهاي شما زياد خواهد شد.

www.aradpardaz.com