آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ب >

بيليارد

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن ميز بيليارد در خواب نشانة جنگ و دعوا بر سر تصاحب ثروت است . تهمت و افترا به بينندة خواب آسيب مي زند .

2ـ اگر ميز و توپهاي بيليارد را در خواب ببينيد نشانة آن است كه دوستي هاي بي بها و ريا كارانه شما را از پا  در مي آورد .

 

ليلا برايت مى‏گويد:

مشاهده‏ى بازى بيليارد باشيد، نشان‏دهنده‏ى آن است كه كارهاى خطرناكى انجام مى‏دهيد.

www.aradpardaz.com