آدرس  تعبير خواب جامع > حرف پ >

پذيرفتن

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب ديگران خواسته‏ى شما را مى‏پذيرند، به اين معنا است كه به مقامات بالايى دست پيدا مى‏كنيد. پذيرفتن خواسته‏ى ديگران در خواب، به اين معنا است كه در اثر داشتن اراده ضعيف دچار شكست مى‏شويد.

www.aradpardaz.com