آدرس  تعبير خواب جامع > حرف گ >

گاوزبان

 

محمدبن سيرين گويد: ديدن گاو زبان، دليل بر گفتگو كند.

www.aradpardaz.com