آدرس  تعبير خواب جامع > حرف پ >

پريشاني

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد كه موضوعى باعث پريشانى شما شده است، بيانگر وقوع پيشامدهاى ناگوار است. ديدن پريشانى و ناراحتى ديگران در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است كه بيمارى شما را تهديد مى‏كند.

www.aradpardaz.com