آدرس  تعبير خواب جامع > حرف پ >

پشت سر

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر در خواب پشت سر يك زن باشيد، يعنى اخبار مهمى به گوشتان مى‏رسد. اگر در خواب پشت سر يك مرد باشيد، به اين معنا است كه دچار گرفتارى مى‏شويد. اگر پشت سر يك بچه باشيد، بيانگر آن است كه از گزند دشمنان در امان مى‏مانيد.

 

www.aradpardaz.com