آدرس  تعبير خواب جامع > حرف پ >

پول خرد

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن پول خرد در خواب ، نشانة انجام كارهايي مشقت بار و سخت است و همچنين نارضايتي دوستان از شما

2ـ گم كردن پول خرد در خواب ، نشانة شكست خوردن و تسليم حرف ديگران شدن است .

3ـ پيدا كردن پول خرد در خواب ، نشانة پيشرفتن اميدها و آرزوهاي شما به شكل دلخواه است .

4ـ شمردن پول خرد در خواب ، نشانة انضباط و صرفه جويي شما در زندگي است .

www.aradpardaz.com